Архив за етитет: ЕГН

Проверка на болничен лист

Онлайн проверка на болнични

Хората, които са използвали или ползват болничен, могат да проверят своя актуален осигурителен статут, както и данни за техния болничен лист. Тези данни са публикувани в интернет сайта на НОИ.
За да се извърши проверката е нужно да се влезе страницата на Националния осигурителен институт, където всеки може да открие информация, относно своя статут.
Там може да се установи, че НОИ предоставя на лицата специален ПИК, с който да се проверява статута на болничния лист. Това е личен персонален идентификационен код, който може да бъде получен в териториалните подразделения на Националния осигурителен институт. Това става в Районните управления на социално осигуряване (РУСО) или в Софийското управление на социално осигуряване (СУСО), в зависимост къде е постоянният адрес на лицето. Там има образци на документите, които трябва да бъдат попълнени, както и указания за тяхното правилно въвеждане. За проверка на статута е нужно да се въведе името на осигуряваното или самоосигуряващото се лице, както и ЕИК номер и име на представителя на лицето. Заявлението се подава, адресирано към Директора на РУСО или СУСО, в зависимост от адресната регистрация на лицето.

Бърза проверка на болничен

След получаването на ПИК има няколко стъпки, с помощта на които може да се провери бързо статута на болничния лист на осигуреното или самоосигуряващото се лице. Те могат да бъдат извършени в следния порядък:

 1. Отваряте Интернет страницата на НОИ.
 2. Кликвате на раздела за онлайн услуги, предоставяни от сайта на Националния осигурителен институт.
 3. Следващата стъпка е да натиснете върху менюто вляво, където е посочен раздела „По ЕГН и ПИК на НОИ“.
 4. След това се избира „Електронния регистър на болничните листове“.

Справка на болничен

След получаването на ПИК, когато въведете своите данни в сайта на НОИ, ще получите обстойна информация за вашия осигурителен статут. Такива данни са:

 • Лични данни;
 • IBAN на сметката, към която е подадена декларация към НОИ;
 • Данни от болничния лист, като: номер на болничния документ; в отпуска от/до; ЕИК на осигуряваното лице; входящ номер в ТП на НОИ; тип и статус на болничния документ; дата и годината, на която е издаден болничния лист; изплатената сума от болничния лист в лева; доходи, съобразно които е пресметнато обезщетението по периоди на болничния лист.

Проверка на здравни осигуровки по ЕГН в НАП

Справка в НАП на здравноосигурителен статус

Ако желаете да се осведомите дали сте здравно осигурени, трябва да посетите Интернет страницата на НАП. След като я отворите, можете да изберете една от опциите за проверка. Най-често, това е опцията с проверка на ПИК кода. За да получите достъп до информацията за здравно осигуряване е необходимо да въведете задължителна информация и данни, под формата на ЕГН, ЛНЧ, служебен номер от НАП или БУЛСТАТ, ако сте юридическо лице. В последния случай се нуждаете от въвеждането на Идентификационния номер на ЮЛ. Следващата стъпка е да се въведе ПИК и да се продължи с влизането в системата.

Това са трите стъпки, с които ще можете лесно да проверите своите здравни осигуровки:

Стъпка 1: Натискате върху „Вход в портала на е-услуги със свободен достъп“.

 

Стъпка 2: Кликнете върху „Здравноосигурителен статус – проверка“.

 

Стъпка 3: След това се въвежда ЕГН, ЛНЧ, служебен номер от НАП или БУЛСТАТ на юридическо лице.

За осигурените лица, които не разполагат с ПИК, съществува и възможност за проверка, която е с по-свободен достъп. В отделението „Е-услуги за свободен достъп“ се избира „Вход“. В този случай се появяват няколко възможности за кликване:

 • „Здравноосигурителен калкулатор“
 • „Здравноосигурителен статус“
 • „Публичен регистър на обезпечения“
 • „Лица, регистрирани по ЗДДС“

При избор на втората възможност – „Здравноосигурителен статус“, ще трябва да въведете ЕГН, ЛНЧ, служебен номер на НАП или БУЛСТАТ на юридическо лице. Така ще получите необходимата информация.

Проверка на здравни осигуровки

За хора, които са трайно безработни, е необходимо сами да внесат задължителните си здравни осигуровки. Това се извършва в структурите на НАП в населените места, където е постоянният адрес на лицата. Внасянето на задължителните здравни осигуровки от тези лица се прави, въз основа на попълване на т. нар. „Образец 7“. Декларацията може да се попълни в местните структури на НАП или да се изпрати по пощата.

Важно е да се спазват сроковете, за подаване на тези документи.

Подаваните документи трябва да са попълнени до края на месеца, предхождащ месеца, в който се прекратяват трудовите правоотношения и съответно – плащането от работодателя на задължителните здравни осигуровки на лицата.

Когато не се спази срока или се пропусне да се подаде декларацията „Образец 7“, лицата подлежат на финансова санкция от 1000 лева. При неплащане на здравни осигуровки за три месеца в последните 36 месеца, тогава здравните права на лицата ще бъдат преустановени. Те ще бъдат възобновени, когато се изплатят задълженията към НАП.

Вижте още информация на тема здравно осигуряване тук!