Онлайн справка в Търговски регистър

Проверка в Търговският регистър

Търговският регистър е единна електронна система с данни за следните обстоятелства:

 • вписвания, заличавания и обявявания;
 • актуално състояние;
 • справка по физическо или юридическо лице;
 • справка за вписано обстоятелство или обявен акт;
 • списък на запазени фирми;
 • права върху фирма;
 • документи без партида;
 • назначения без партида;
 • документи без назначение;
 • пререгистрирани търговци;
 • по входящ номер на заявление;
 • справка преобразувания за период;
 • обявени актове;
 • указания по подадени от нерегистрирани търговци заявления;
 • справка несъстоятелност;
 • търговци в ликвидация.

Регистърът се администрира от Агенцията по вписванията и е много важен инструмент за всички, които работят в търговската сфера или по някакъв начин са свързани с нея, както и за други заинтересовани лица.

Според вида на справката, която ви е нужна, трябва да въведете различни данни в съответните полета. Най-често ще ви е необходим БУЛСТАТ и наименование за юридическите лица. За физическите лица съответно ще ви трябва ЕГН и име. Ще е нужно да попълните и срока, за който се отнася справката, като отбележите и началната дата или пък само крайната. При търсене на различните документи се изисква и входящ номер, име на фирмата и резултат (последният се избира от прозорец с падащо меню, където са изброени опции като възобновяване на рег. производство, изпратена до съда и т.н.).
Агенцията по вписванията предоставя и различни удостоверения, както следва:

 • за актуално състояние;
 • за вписвания за фиксиран период;
 • за обявявания за фиксиран период;
 • за вписано обстоятелство;
 • за запазена фирма и др.

Пълният списък с удостоверения можете да видите в секция „Електронни услуги”. Там са изброени и други услуги на Агенцията, които много често се ползват от заинтересованите лица.

При работата си с Търговския регистър трябва да имате предвид, че не всички услуги са публично достъпни. За повечето се изисква електронен подпис или пък специално упълномощаване от Агенцията.

Принципът на работа на регистъра обаче е, че всеки гражданин има право на свободен и безплатен достъп до всички документи. Така, от една страна, се насърчава стартирането и развитието на бизнеса, а от друга – се извършва превенция на корупционни практики.

Ако имате намерение да започнете собствен бизнес, то голяма част от процедурите по регистрацията на вашето юридическо лице ще бъде чрез регистъра.

За осигуряване на пълен достъп до цялата база данни на регистъра или до специализирана част се заплаща държавна такса съгласно Тарифа за държавните такси, публикувана на сайта. За целта се подава съответно заявление до институцията и се сключва договор.

Към секция “Справки” в Търговски регистър

Вашият коментар