Проверка на здравни осигуровки по ЕГН в НАП

Как да направим справка в НАП на здравноосигурителен статус?

Ако желаете да се осведомите дали сте здравно осигурени, трябва да посетите Интернет страницата на НАП. След като я отворите, можете да изберете една от опциите за проверка. Най-често, това е опцията с проверка на ПИК кода. За да получите достъп до информацията за здравно осигуряване е необходимо да въведете задължителна информация и данни, под формата на ЕГН, ЛНЧ, служебен номер от НАП или БУЛСТАТ, ако сте юридическо лице. В последния случай се нуждаете от въвеждането на Идентификационния номер на ЮЛ. Следващата стъпка е да се въведе ПИК и да се продължи с влизането в системата.

Това са трите стъпки, с които ще можете лесно да проверите своите здравни осигуровки:

Стъпка 1: Натискате върху „Вход в портала на е-услуги със свободен достъп“.

 

Стъпка 2: Кликнете върху „Здравноосигурителен статус – проверка“.

 

Стъпка 3: След това се въвежда ЕГН, ЛНЧ, служебен номер от НАП или БУЛСТАТ на юридическо лице.

За осигурените лица, които не разполагат с ПИК, съществува и възможност за проверка, която е с по-свободен достъп. В отделението „Е-услуги за свободен достъп“ се избира „Вход“. В този случай се появяват няколко възможности за кликване:

  • „Здравноосигурителен калкулатор“
  • „Здравноосигурителен статус“
  • „Публичен регистър на обезпечения“
  • „Лица, регистрирани по ЗДДС“

При избор на втората възможност – „Здравноосигурителен статус“, ще трябва да въведете ЕГН, ЛНЧ, служебен номер на НАП или БУЛСТАТ на юридическо лице. Така ще получите необходимата информация.

Проверка на здравни осигуровки

За хора, които са трайно безработни, е необходимо сами да внесат задължителните си здравни осигуровки. Това се извършва в структурите на НАП в населените места, където е постоянният адрес на лицата. Внасянето на задължителните здравни осигуровки от тези лица се прави, въз основа на попълване на т. нар. „Образец 7“. Декларацията може да се попълни в местните структури на НАП или да се изпрати по пощата.

Важно е да се спазват сроковете, за подаване на тези документи.

Подаваните документи трябва да са попълнени до края на месеца, предхождащ месеца, в който се прекратяват трудовите правоотношения и съответно – плащането от работодателя на задължителните здравни осигуровки на лицата.

Когато не се спази срока или се пропусне да се подаде декларацията „Образец 7“, лицата подлежат на финансова санкция от 1000 лева. При неплащане на здравни осигуровки за три месеца в последните 36 месеца, тогава здравните права на лицата ще бъдат преустановени. Те ще бъдат възобновени, когато се изплатят задълженията към НАП.

Вижте още информация на тема здравно осигуряване тук!

 

Важна информация относно здравните осигуровки
Основни положения

Всички граждани на Република България подлежат за задължително здравно осигуряване и трябва да плаща здравни осигуровки. Ако желаете да проверите здравноосигурителния си статус, можете да го направите напълно безплатно, онлайн на сайта на Националната агенция по приходите (НАП). Проверката се извършва по ЕГН.

За какво е необходимо задължителното здравно осигуряване?

По принцип здравното осигуряване би трябвало да гарантира свободен достъп до медицински услуги и право на избор на специалист, на осигурените лица. Размерът на здравните вноски е 8% от заплатата Ви. Една част от тях плаща Вашия работодател (4.8%), а другата част (3.2%) се удържа автоматично от Вашата заплата.

Ако Сте безработен Вие също подлежите на задължително здравно осигуряване – плащате месечна вноска от 16.80 лв.

Ако Вие Сте студент, който учи редовна форма на обучение държавата плаща Вашите здравни осигуровки, но ако Сте задочна форма на обучение трябва Вие сами да си ги плащате като безработно лице – разбира се ако не работите.
Лицата, които са с прекъснати здравноосигурителни права, т.е. имат даден период през който здравните им вноски не са платени, нямат право да се възползват от безплатни медицински услуги. Това обаче не означава, че на тях няма да им бъде оказана медицинска помощ – напротив, те ще получат необходимото внимание, но ще трябва да си платят за това. Таксите за платените медицински прегледи и интервенции са различни в зависимост от специалиста или болничното заведение, към което ще се обърнете. Нека все пак да уточним, че в наши дни платените напълно здравни осигуровки не гарантират висококачествени медицински услуги, даже напротив – ако отидете при някой специалист и не Сте с направление, а си плащате, вероятността да Ви се обърне необходимото внимание е много по-голяма. Но все пак – плащайте осигуровките си на време, за да не ставате длъжник на държавата. Върху просрочените суми се начисляват солени лихви, които достигат до над 20% годишно.
На задължително здравно осигуряване подлежат не само всички български граждани, но и лицата, които са чуждестранни граждани постоянно пребиваващи в България, или такива, на които им разрешен дългосрочен престой на територията на страната ни.

 

Какво е доброволно здравно осигуряване?

Освен задължителното здравно осигуряване, в Закона съществува и доброволно здравно осигуряване. То е описано основно в глава трета от Закона, но разпоредби се съдържат и в множество други наредби – Кодекса за застраховането, Закона за Комисията за финансов надзор и други.
Доброволното здравно осигуряване може да се осъществи по два начина:

Чрез възстановяване на разходи – това е форма, при която здравноосигурителното дружество частично или изцяло възстановява разходите за здравно обслужване на осигурените лица при настъпване на предвидените в здравноосигурителните договори случаи. Разходите могат да се възстановят както на изпълнителите, така и на осигурените лица за предоставените или за заплатените здравни услуги и стоки.
Абонаментното обслужване е форма, при която здравноосигурителното дружество, при настъпване на предвидените в осигурителните договори случаи, гарантира предоставянето на определени здравни услуги и стоки на осигурените лица от определени изпълнители на медицинска помощ, с които дружеството е сключило договор. И двете форми на доброволно здравно осигуряване се основават на здравноосигурителен договор и на договор, сключен между съответното здравноосигурително дружество и изпълнител на медицинска помощ. Разликата между двата вида осъществяване на доброволното здравно осигуряване е, че ако договорите с изпълнителите са задължителни при вторият вид доброволно здравно осигуряване, то доброволното с възстановяване на разходи би могло да се осъществи и без наличие на договор с изпълнител на медицинска помощ. Ежемесечно се плащат доброволни осиг. вноски, които дружеството използва при настъпило събитие.
Здравноосигурителният договор представлява договор за здравно осигуряване на физическо лице. По своята правна характеристика той е формален, консенсуален, възмезден, комутативен и има точно определено съдържание. Той задължително следва да съдържа: името, адреса, ЕИК по БУЛСТАТ на страните, данните за съдебната регистрация, номера и датата на издаване на лицензията на дружеството; здравноосигурителните пакети, включени в договора, т.е. вида, обхвата и условията за предоставяне на здравните услуги и стоки; размера, сроковете и начина на заплащане на здравноосигурителната премия; общите условия по здравноосигурителните пакети, включени в договора.

Допълнителна информация как става проверката за здравен статус

Всеки, може да си направи справка за здравноосигурителния си статус.
Справката е напълно безплатна и е достъпна онлайн на сайта на Националната агенция за приходите. За българските граждани справката се прави по ЕГН, а за чужденците по Личен номер на чужденец (ЛНЧ) или служебен номер. След като Сте въвели необходимите данни натискате бутона „продължи”. От долу Ви излиза едно ново прозорче, в което има шест цифрен код, който също трябва да бъде въведен. С помощта на този код се извършва се прави проверка.

Когато вече Сте въвели гореспоменатия код и натиснете бутона „направи справка”, отгоре излизат имената на човека, за който се прави справката – проверете внимателно дали точно за този човек искате да направите справка, за да се убедите че няма грешка.
Ако човекът за който е справката няма неплатени здравни осигуровки> ще Ви излезе съобщение „Лицето е с непрекъснати здравноосигурителни права”. Сами се досещате, че това означава, че всичко със здравните осигуровки на даденото лице е наред.
Ако след въвеждане на необходимите данни на екрана Ви се появи надпис „Лицето е с прекъснати здравноосигурителни права”, това означава, че човекът за който правите справката има неплатени осигуровки. Кога биват прекъсвани ?

Здравноосигурителните права биват прекъснати, когато има неплатени здравни осигуровки за повече от 3 месеца. От долу се появява една таблица, в която пише „Месеци без данни за здравно осигуряване за периода от – до”. Справката се прави за 10 години назад, считано от текущия месец. Ако в таблицата „Месеци без данни за здравно осигуряване за периода от – до” излизат максимум 3 месеца, това означава, че лицето е с непрекъснати здравноосигурителни права и може да се възползва от безплатни медицински услуги. В случай, че в гореспоменатата таблица излизат повече от 3 месеца, това означава че лицето няма право да се възползва от подобни медицински услуги, а при посещение на болнично заведение или специалист ще трябва да плаща за направените му прегледи и манипулации.

11 мнения за “Проверка на здравни осигуровки по ЕГН в НАП”

  1. От октомври 2016 г съм подала в НЗОК заявление Е 104 за възтановяване на здр осиг права от Италия а сега сме март 2018 и все още нямам отговор Нуждая се от лечение

Вашият коментар